Projekt: Rekomendacje dla systemu monitorowania jakości powietrza w mieście Zielona Góra i Cottbus

Informacje ogólne o projekcie

TYTUŁ PROJEKTU:

Rekomendacje dla systemu monitorowania jakości powietrza w mieście Zielona Góra i Cottbus/ Empfehlungen für das Luftqualitätsüberwachungssystem in den Städten Zielona Góra und Cottbus

Umowa numer 491/22

Euroregion udziela dofinansowania w wysokości 14.009,40 EUR ze środków Unii Europejskiej -Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie zostało przyznane w formie finansowania udziałowego w wysokości do 85% jego całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wynoszących 16.482,00 EUR

Beneficjent małego projektu zobowiązuje się, że jego wkład własny wyniesie minimum 15% wydatków kwalifikowalnych projektu tj. 2.472,30 EUR.

Okres realizacji projektu rozpoczyna się w dniu 01.01.2022 r. i kończy w dniu 31.10.2022 r.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie https://powietrze.uz.zgora.pl/