Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

 • posiada niezbędne uprawnienia do pracy w służbach bhp, zgodnie z § 4 Dz.U.1997.109.704 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • posiada wiedzę ogólną z zakresu inżynierii mechanicznej oraz niezbędną wiedzę w zakresie prawa i ekonomii, psychologii, organizacji pracy, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i udzielania pierwszej pomocy,
 • potrafi umiejętnie korzystać ze swojej wiedzy w pracy zawodowej,
 • zna zadania i metody pracy służby bhp,
 • umie oceniać przebieg procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • potrafi przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,
 • może oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • umie identyfikować zagrożenia występujące w procesach technologicznych oraz  zna metody ich eliminowania lub ograniczania, 
 • potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, 
 • zna procedury badania wypadków przy pracy i potrafi badać okoliczności i przyczyny wypadków  oraz podejmować działania profilaktyczne,
 • posiada wiedzę na temat chorób zawodowych,
 • posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem, prowadzenia szkoleń.

Studia na kierunku BHP pierwszego stopnia prowadzone w IIM są studiami inżynierskimi.

Plany studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 3,5 roku

Plany studiów drugiego stopnia (magisterskich) 1,5 roku