Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności

automatyzacja i utrzymanie ruchu
eksploatacja maszyn
konstrukcja i eksploatacja pojazdów
konstrukcyjno-menedżerska

maszyny i urządzenia wiertnicze
mechanika lotnicza

mechatronika
technologia maszyn


Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

 • posiada wiedzę z zakresu budowy maszyn, nowoczesnych metod komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania, technologii procesów obróbki oraz eksploatacji maszyn,
 • posiada wiedzę wzbogaconą o zagadnienia z makro- i mikroekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz technik informatycznych,
 • posiada umiejętności wystarczające do natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej oraz do samodzielnego korzystania z zasobów wiedzy inżynierskiej odpowiadającej aktualnym potrzebom nowoczesnego przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych,
 • posiada inżynierskie umiejętności praktyczne pozwalające przystosować się do indywidualnych warunków pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • umie komunikować się wewnątrz swojego środowiska zawodowego oraz z jego ekonomicznym i społecznym otoczeniem,
 • potrafi kierować zespołem i rozwiązywać problemy techniczne.

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są w IIM na pierwszym (tytuł inżyniera) i drugim stopniu (tytuł magistra).

Plany studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 3,5 roku.

Plany studiów drugiego stopnia (magisterskich) 1,5 roku.


Specjalność mechanika lotnicza (NOWOŚĆ)

Proces kształcenia ukierunkowany jest na zapoznanie studentów z budową statków powietrznych oraz z zasadami ich funkcjonowania. Nabyte umiejętności pozwolą na samodzielne korzystanie z zasobów wiedzy inżynierskiej odpowiadającej aktualnym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności gwarantujące podjęcie pracy zawodowej i rozpoczęcie praktyki w celu uzyskania certyfikacji mechanika lotniczego obsługi technicznej. Dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne umiejętności inżynierskie umożliwią absolwentowi dostosowanie się do warunków pracy w dużych zakładach przemysłowych, stacjach obsługowych statków powietrznych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach branży lotniczej. Absolwent będzie posiadał umiejętności kierowania zespołem i rozwiązywania problemów technicznych.


Specjalność: eksploatacja maszyn

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • projektowania procesów technologicznych montażu i demontażu,
 • diagnostyki i oceny stanu technicznego maszyn,
 • wykorzystywania systemów komputerowych w projektowaniu procesów eksploatacyjnych,
 • zarządzanie procesami eksploatacyjnymi i technologią napraw,
 • fizycznych procesów zachodzących na etapie wytwarzania i eksploatacji,
 • nowoczesnych metod w tribologii,
 • utrzymania maszyn w stanie zdatności,
 • transferu nowych technologii eksploatacji w dużych zakładach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.


Specjalność: konstrukcja i eksploatacja pojazdów

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • budowy i eksploatacji nowoczesnych pojazdów,
 • organizowania eksploatacji oraz technologii napraw pojazdów,
 • utrzymania urządzeń w stanie zdatności,
 • projektowania systemów sterowania jakością usług, handlu i dystrybucji,
 • wykorzystywania systemów komputerowych w zagadnieniach konstrukcji, technologii pojazdów,
 • zdobywania i przekazywania informacji w obszarze marketingu, handlu i dystrybucji pojazdów,
 • podstaw rachunkowości, bankowości i ekonometrii,
 • logistycznego zabezpieczenia działalności przedsiębiorstw,
 • organizowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.


Specjalność: konstrukcyjno-menedżerska

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej oraz ekonomicznej, niezbędnej do wykonywania zawodu współczesnego inżyniera konstruktora-menedżera,
 • projektowania i zarządzania realizacją projektów technicznych,
 • efektywnego stosowania systemów komputerowych w pracach konstrukcyjnych i projektowych (CAD/CAE) oraz w zarządzaniu (PDM),
 • wykorzystywania w projektowanych urządzeniach nowoczesnych materiałów i proekologicznych technologii,
 • planowania i prowadzenia samodzielnych eksperymentów na prototypach z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych,
 • stosowania systemów informatycznych w zagadnieniach planowania i organizacji projektów i produkcji,
 • zarządzania działalnością gospodarczą w skali małego i średniego przedsiębiorstwa,
 • rozwijania innowacyjności i przedsiębiorczości w warunkach środowiska konkurencyjnego.


Specjalność: technologia maszyn

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • projektowania i zarządzania procesami technologicznymi,
 • optymalizacji procesów technologicznych (również z punktu widzenia efektywnej organizacji produkcji),
 • projektowania oprzyrządowania,
 • opracowywania dokumentacji technologicznej i montażowej,
 • transferu nowoczesnych technologii materiałowych i wytwarzania,
 • doradztwa w zakresie projektowania procesów technologicznych przy opracowywaniu nowych produktów i wytycznych strategicznych kierunku rozwoju przedsiębiorstwa,
 • nadzoru technologicznego nad produkcją,
 • prowadzenia prac badawczych w zakresie udoskonalenia i rozwoju procesów technologicznych.