Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalności

inżynieria jakości
zarządzanie logistyczne
zarządzanie produkcją i usługami


Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji:

 • posiada zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii mechanicznej, organizacji i zarządzania,
 • przygotowany jest do twórczego działania w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji,
 • posiada umiejętności projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych oraz systemów ich zarządzania,
 • posiada wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne do prowadzenia i organizowania prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii.

Studia na kierunku Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji prowadzone są w IIM na pierwszym (tytuł inżyniera) i drugim stopniu (tytuł magistra). 

Plany studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 3,5 roku.

Plany studiów drugiego stopnia (magisterskich) 1,5 roku.


Specjalność: inżynieria jakości

Absolwent specjalności łączy inżynierską wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn z elementami wiedzy z dziedziny ekonomii i informatyki stosowanej; zna również i potrafi wdrażać systemy zapewniania jakości oraz nowoczesne techniki realizacji prac badawczo-rozwojowych (po studiach drugiego stopnia).

Rosnąca na rynku konkurencja wśród przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wymusza na nich konieczność legitymowania się certyfikatami jakości, a to wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów z zakresu Inżynierii Jakości, których kształcą od lat uczelnie i wydziały o profilu ekonomicznym, przekazując im jednak przede wszystkim wiedzę z zakresu systemowych aspektów jakości. W odróżnieniu od nich nasz absolwent wyposażony jest dodatkowo w odpowiednią wiedzę inżynierską, co daje mu wyraźną przewagę. 

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • projektowania, wdrażania i prowadzenia systemowego zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9000:2000, z uwzględnieniem zapisów norm ISO 14000 i PN-N 18000,
 • realizacji audytów wewnętrznych,
 • nadzorowania procedur pozyskiwania i utrzymania certyfikatów jakości,
 • stosowania statystycznych technik kontroli i sterowania procesów produkcyjnych,
 • stosowania technicznych środków kontroli jakości materiałów i wyrobów oraz procesów technologicznych,
 • identyfikacji wad wyrobów i analizy przyczyn ich powstawania,
 • wdrażania komercyjnych-informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością,
 • opracowywania i wdrażania własnych rozwiązań informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością,
 • modelowania i symulacji procesów produkcyjnych,
 • realizacji i nadzoru prac badawczo-rozwojowych.

Poszukiwani na rynku europejskim absolwenci specjalności Inżynieria Jakości znajdują zatrudnienie na stanowisku: menedżera ds. jakości, pełnomocnika dyrektora ds. systemu zarządzania jakością, audytora wewnętrznego, specjalisty w zakresie zapewniania jakości, specjalisty ds. zarządzania projektami i procesami.

Wiedza inżynierska z zakresu budowy maszyn wsparta gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.


Specjalność: zarządzanie produkcja i usługami

Absolwenci specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją i usługami, wsparte wiadomościami z podstaw mechaniki i budowy maszyn. Duży nacisk w procesie dydaktycznym kładzie się na opanowanie technik informatycznych i zastosowanie systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kształceniu uwzględnia się również zarządzanie produkcją przez jakość, co jest zgodne z wymogami europejskiego rynku pracy.

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • zarządzania produkcją,
 • planowania i modelowania procesów produkcyjnych,
 • projektowania i zarządzania procesami wytwarzania,
 • kierowania zespołami zadaniowymi w przedsiębiorstwie,
 • zastosowania metod do oceny jakości procesów produkcyjnych,
 • zarządzania realizacją projektów,
 • organizacji działalności usługowej,
 • metod projektowania i konstrukcji maszyn,
 • zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w produkcji,
 • zarządzania administracją i zasobami osobowymi w przedsiębiorstwach usługowych.


Specjalność: zarządzanie logistyczne

Absolwenci tej specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu zarządzania logistycznego i inżynierii produkcji. Szczególny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności w korzystaniu z informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie i sterowanie produkcją, projektowania wyrobów oraz inżynierię kosztów. Do tych narzędzi można zaliczyć: zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem – SAP i Rekord.ERP, informatyczne systemy wspomagania zarządzania przedsięwzięciami – MS Projekt, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich za pomocą technikCAx, systemy do modelowania i symulacji, oraz reinżynierii procesów produkcyjnych systemy zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami z klientami CRM, internetowe systemy obsługi procesów logistycznych i sprzedaży.

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • projektowania i organizacji systemów logistyki produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji,
 • projektowania i implementacji systemów do identyfikacji przepływu produkcji w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne,
 • projektowania i organizacji systemów magazynowych i centrów logistycznych,
 • organizacji i zarządzania złożonymi systemami transportu wewnętrznego, zewnętrznego,
 • reinżynierii procesów produkcyjnych, biznesowych i logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • budowy strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • budowy modeli kalkulacyjnych i inżynierii kosztów dla potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • budowy modeli prognozowania dla potrzeb obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa związanych ze sprzedażą wyrobów oraz zaopatrzeniem w materiały.

Wyraźnie uprofilowane wykształcenie techniczne z gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów w każdym dużym, średnim czy małym zakładzie pracy, zajmującym się produkcją przemysłową, handlem, usługami lub środowiskiem naturalnym i to w obszarach związanych z pracami inżynierskimi jak i ekonomią, zarządzaniem lub marketingiem tych zakładów.