BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

WYDZIAŁ MECHANICZNY

INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ

KATEDRA BUDOWY MASZYN I BEZPIECZEŃSTWA

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • dodatkowa specjalność
 • doskonalące


PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: Podgrupa higieny i bezpieczeństwa pracy

KOD ISCED KIERUNKU: 10-102-1022

CZAS TRWANIA: 3 semestry

OPŁATA ZA SEMESTR: 2200 zł

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł


REKRUTACJA: Kolejność rejestracji na studia.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia – rejestracja online poprzez stronę internetową

- odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych

- 1 zdjęcie

- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 85 zł


NAJBLIŻSZY TERMIN REJESTRACJI NA STUDIA: 28.02.2022

DOKUMENTY PRZYJMUJE: Biuro Obsługi Studenta 2 (BOS2)

Pani Joanna Kwintkiewicz; tel. 789 441 648; e-mail: j.kwintkiewicz@wm.uz.zgora.pl

REJESTRACJA ONLINE: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia starszego inspektora ds. BHP, zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami). Absolwent jest przygotowany również do pracy w biurach projektowych i doradczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy są adresowane dla absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków studiów kończących się uzyskaniem stopnia inżyniera lub licencjata oraz studiów kończących się uzyskaniem stopnia magistra. Od kandydata na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy oczekuje się kompetencji w zakresie: interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych i społecznych, w szczególności bezpieczeństwa człowieka w procesie produkcyjnym oraz umiejętności integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej, prawnej i społecznej w zakresie techniki, zarządzania oraz współpracy z ludźmi. Oczekiwana jest otwarta postawa kandydata na kreatywne podejście do aktualnych problemów w obszarze studiowanego kierunku.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy posiada interdyscyplinarną wiedzę
z zakresu nauk technicznych i społecznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy, w tym działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bhp, wykonywać analizy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniać ryzyko zawodowe, opracowywać i wdrażać systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opiniować i wdrażać rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

Absolwent przygotowany jest do pracy w: służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, również w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


INFORMACJE DODATKOWE:

Studia podyplomowe obejmują 353 godziny zajęć dydaktycznych w ramach, których są realizowane następujące przedmioty:

 • System i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce,
 • Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy,
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • Charakterystyka, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy,
 • Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami w procesie pracy,
 • Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy,
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • Dokumentacja i analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP,
 • Metody pracy służb BHP
 • Ekonomika i organizacja środowiska pracy
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem pracy
 • Ochrona ppoż. i środowiska naturalnego,
 • Pomoc przedlekarska,
 • Psychologia pracy, socjologia pracy i pedagogika pracy,
 • Dydaktyka ergonomii i bhp,
 • Pracownia projektowo-wdrożeniowa,
 • Seminarium projektowe,
 • Wykład monograficzny - Zagrożenia wybuchem w środowisku pracy
 • Wykład monograficzny - BHP w transporcie


KIEROWNIK STUDIÓW: prof. dr hab. inż. Edward Kowal