Inżynieria Produkcji


  ZIP 15 2018  ZIIP 13 2017  ZIIP 14 2018


  ZIP 15 2018    ZIIP 13 2017  ZIIP 14 2018


  ZIP 11 2016  ZIIP 12 2017  ZIIP 13 2017  


  ZIP 7 2013  ZIIP 8 2014  ZIIP 9 2015

1m

  "Inżynieria Produkcji - Wybrane Zagadnienia"

Redakcja Naukowa, Julian Jakubowski, Roman Stryjski

  Zeszyt ten wydany został z okazji 5-lecia powołania na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji". Był to okres kształtowania się zespołów badawczych oraz problematyki naukowo-badawczej w Instytucie oraz intensywnej pracy dydaktycznej w zakresie wypracowania profilu absolwenta. Szczególnie trudnym zadaniem okazało się interdyscyplinarne połączenie dwóch obszarów wiedzy: inżynierii produkcji z inżynierią zarządzania. Z założenia, absolwent kierunku powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw techniki, wytwarzania, technologii budowy maszyn, materiałoznawstwa itd., połączoną z wiedzą menedżerską, ekonomiczną i społeczną.

2m

  "Production Engineering - Computer Science Driven Production Engineering"

Julian Jakubowski, Bogdan Franczyk

  Drugi zeszyt (wydany w języku angielskim) przygotowany został przy współpracy z Uniwersytetem w Lisku. Zawiera publikacje dotyczące szeroko rozumianego zastosowania technologii informatycznych w inżynierii produkcji.

33

  "Inżynieria Produkcji - technologia, informacja, innowacja"

Jerzy Mutwil, Julian Jakubowski

  Trzecie wydanie Inżynierii Produkcji - podobnie, jak poprzednie - jest zbiorem artykułów ilustrujących problematykę badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego. W wydaniu trzecim utrzymano też tradycję prezeontowania wybranych prac członków zespołów z innych uczelni współpracujących z ośrodkiem zielonogórskim (z Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki WArszawskiej i Politechniki Swiętokrzyskiej).
Inżynieria Produkcji to stosunkowo młoda dyscyplina, ale dynamika jej rozwoju świadczy o szerokim zapotrzebowaniu na specjalistów z tej właśnie dziedziny. Inżynieria Produkcji swoim zakresem obejmuje szereg elementów z innych dyscyplin naukowych, a wszystkie one są istotne z punktu widzenia prawidłowej realizacji procesów produkcyjnych. Dlatego też w monografii prezeontowane są zagadnienia z zakresu technologii i badań rozwojowych, planowania procesów, systemów wspomagania decyzji, outsourcingu i jakości.
Opracowanie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych problematyką inżynierii produkcji, a szczególnie studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, gdyż to właśnie oni powinni znać zarówno procesy technologiczne, jak i technologie informatyczne oraz dysponować wiedzą niezbędną do kierowania pracą specjalistów z różnych dziedzin. W czternastu prezentowanych artykułach dwudziestu dwóch autorów przedstawiło różne dziedziny inzynietii produkcji. Od szeroko pojętej technologii poprzez planowanie i sterowanie produkcją, wykorzystanie narzędzi logiki rozmytej i programowanie w logice z ograniczeniami CP/CLP, po szacowanie kosztów w procesie negocjacji warunków realizacji zleceń produkcyjnych oraz zasady doboru systemów ERP dla MSP.

3m

  "Systemy Wspomagania Podejmowania Decyzji W Małych I Średnich Przedsiębiorstwach"

Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos, Krzysztof Bzdyra

  Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz dla menadżerów średniego szczebla zarządzania, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie najnowszych metod i narzędzi wspomagania podejmowania decyzji operacyjnych i taktycznych w przedsię-biorstwach produkcyjnych. Szczególny nacisk położono na zdobycie praktycz-nych umiejętności w korzystaniu z informatycznych narzędzi wspomagających monitorowanie, planowanie i sterowanie przepływem produkcji, systemów wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach występujących ograniczeń zasobowych i finansowych systemu produkcyjnego.