Obszary badań naukowych

Katedra Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa

 • Druk 3D wyrobów metalowych - możliwości i ograniczenia.

 • Projektowanie dla wytwarzania przyrostowego, wyroby, struktury podporowe.

 • Identyfikacja i dobór istotnych parametrów technologicznych dla wytwarzania w technologii SLM (Selective Laser Melting).

 • Stan materiału wyrobów metalowych wytwarzanych przyrostowo: struktura, naprężenia wewnętrzne, właściwości.

 • Dokładność kształtowo-wymiarowa metalowych wyrobów drukowanych.

 • Postprocesing w wytwarzaniu przyrostowym: oddzielanie struktur podporowych, obróbka powierzchni, obróbka cieplna.

Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

 • Planowanie trajektorii mobilnych robotów redundantnych oraz nieredundantnych.

 • Badanie algorytmów sterowania mobilnej platformy z ramieniem robota.

 • Modelowanie procesów wspomagania podejmowania decyzji w inżynierii produkcji.

 • Zrównoważona produkcja.

 • Projektowanie rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw zgodnych z koncepcją Industry 4.0.

 • Ocena efektywności zastosowania narzędzi wspomagających informacyjnie funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych.

 • Stacjonarny system wizyjny do precyzyjnego określania pozycji XYZ obiektu poruszającego się w przestrzeni zamkniętej 3D.

Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

 • Badanie zużycia narzędzi skrawających przy toczeniu materiałów trudnoskrawalnych w różnych warunkach chłodzenia.

 • Badanie kształtu i rodzaju wiórów materiałów trudnoskrawalnych po toczeniu w różnych warunkach chłodzenia.

 • Wpływ stężenia procentowego grafenu w środkach smarowych na właściwości tribologiczne.

 • Wpływ sposobu ustawienia elementów z proszków metali podczas druku na zużycie tribologiczne.

 • Modelowanie zagadnień hydrodynamiki tworzenia medium czynnego z nanocząsteczkami podczas obróbki ubytkowej w warunkach zminimalizowanego chłodzenia i smarowania.

 • Badania termograwimetryczne.

 • Wpływ różnych czynników na wyniki pomiarów TG-DSC/DTA.

 • Wpływ oddziaływań stymulatorów reakcji jonowych w powłokach rafinacyjnych na właściwości miedzi i ich stopów.

 • Rafinacja i modyfikacja stopów odlewniczych.

 • Badania materiałowe w kierunku zapewnienia jakości produkcji w procesach odlewniczych, spawalniczych, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, obróbki plastycznej.

 • Badania tribologiczne.

 • Profilometria optyczna.

Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonometrii

 • Zewnętrzne audyty w zakresie bezpieczeństwa pracy.

 • Doradztwo w zakresie bezpiecznego kształtowania warunków pracy na tworzonych i modernizowanych stanowiskach pracy i procesach technologicznych.

 • Pomoc w doborze optymalnych środków ochrony zbiorowej i środków ochrony indywidualnej.

 • Przedstawianie rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę warunków pracy.

 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

 • Ocena bezpieczeństwa maszyn i linii technologicznych w zakładzie pracy.

 • Opiniowanie rzeczoznawcze w prowadzonych postępowaniach komisji powypadkowych ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy.