OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Obwieszczenie MEN z dnia 17.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego proponuje nauczycielom szkolenia, zorientowane tematycznie z planowanym rozwojem zawodowym.


Wymiar godzinowy: 5 godzin dydaktycznych/szkolenie.

Opłata uczestnika: 250 zł/szkolenie, konto do wpłat zostanie przesłane po przyjęciu zgłoszenia.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: J.Grzesiak@iim.uz.zgora.pl
do dnia 18.05.2022
ze wskazaniem na wybrane szkolenie, ilość miejsc ograniczona do 15 osób w grupie.


Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma w zakresie wybranej tematyki: 

„Zaświadczenie o ukończeniu formy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli”


Wykaz szkoleń


W ODNIESIENIU DO

doskonalenia kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w zakresie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami

TEMAT
Realizacja obowiązku zapewnienia dostępności publicznych szkół średnich  do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Seminarium szkoleniowe poprowadzi dr Maria Agnieszka Paszkowicz

w dniu 3.06.2022 r., w godz. 16:00 – 20:00


W ODNIESIENIU DO

doskonalenia umiejętności i warsztatu pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i informatycznych

TEMAT

Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie zastosowań narzędzi multimedialnych i informatycznych wspierających nauczanie

Szkolenie poprowadzi dr inż. Marek Sałamaj

 w dniu 3.06.2022 r., w godz. 16:00 – 20:00


W ODNIESIENIU DO

doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej  i komunikacyjnej oraz wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia w procesie nauczania i uczenia się

TEMAT

Jak się skutecznie komunikować w nauczaniu i uczeniu się?

Warsztaty szkoleniowe poprowadzi dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

 w dniu 4.06.2022 r., w godz. 9:00 – 13:00


W ODNIESIENIU DO

znajomości przepisów prawa w zakresie funkcjonowania szkoły – publicznych i niepublicznych placówek oświatowych i wychowawczych

TEMAT

Bezpieczeństwo i higiena oraz bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez publiczne i niepubliczne szkoły i placówki

Szkolenie poprowadzi dr inż. Marek Rybakowski

 w dniu 4.06.2022 r., w godz. 9:00 – 13:00