Projekty

Koordynator

dr Katarzyna Skrzypek
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Szafrana 4 pok. H228
65-516 Zielona Góra
e-mail: k.skrzypek@iim.uz.zgora.pl


Rekomendacje dla systemu monitorowania jakości powietrza w mieście Zielona Góra i Cottbus/ Empfehlungen für das Luftqualitätsüberwachungssystem in den Städten Zielona Góra und Cottbus

Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.

Umowa numer 491/22

Euroregion udziela dofinansowania w wysokości 14.009,40 EUR ze środków Unii Europejskiej -Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie zostało przyznane w formie finansowania udziałowego w wysokości do 85% jego całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wynoszących 16.482,00 EUR

Beneficjent małego projektu zobowiązuje się, że jego wkład własny wyniesie minimum 15% wydatków kwalifikowalnych projektu tj. 2.472,30 EUR.

Okres realizacji projektu rozpoczyna się w dniu 01.01.2022 r. i kończy w dniu 31.10.2022 r.

Czytaj więcej...REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

 Uniwersytet Zielonogórski został beneficjentem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Celem konkursu było wsparcie poszczególnych grup nauk w dwunastu regionach kraju z uwzględnieniem regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów gospodarki i nauki, które zidentyfikowano, jako priorytetowe dla rozwoju danego regionu. Z tego tytułu, w ramach grupy nauk ścisłych i inżynierskich, projekt 

LABORATORIUM INŻYNIERII BADAŃ MATERIAŁOWYCH

    będący efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem Mechanicznym, otrzyma w latach 2019-22 dofinansowanie w wysokości około 12 mln złotych (z czego prawie 8,5 mln zł na najnowocześniejszy sprzęt badawczy).

Czytaj więcej...
Tytuł projektu: Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer umowy: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18
Okres realizacji projektu: od: 2019-09-01 do: 2023-01-31
Beneficjent: Uniwersytet Zielonogórski


Czytaj więcejInstytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego wspólnie z firmą SECO/WARWICK S.A. realizuje projekt pt. „Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze.

Termin realizacji projektu: 04.2018-03.2021
Całkowity budżet projektu 1 960 863, 24 PLN
Kwota dofinansowania: 1 530 460,70 PLN

Czytaj więcej„NewM – New Modes of Mobility” (numer projektu 2019-1-DE01-KA203-005053), program UE, DAAD, Erasmus+, Key Activity 2, realizowanego we współpracy z University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Niemcy), Debrecen University (Węgry), Fontys Venlo University of Applied Sciences (Holandia), Lucian Blaga University of Sibiu (Rumunia), Seinäjoki University of Applied Sciences (Finlandia). Całkowity budżet projektu wynosi 438 659 EUR.„Testowanie scenariuszy wykorzystania dronów (UAS) przez straż pożarną", Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" , dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie