O nas

Zgodnie z zarządzeniem nr 77 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 października 2019 r. na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z p. zm.) oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego powołano Radę Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna.


Przewodniczącą Rady Dyscypliny jest dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ.


Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Zielonogórskiego (Roz. 4 - Ciała Kolegialne i Funkcje Kierownicze §48):


1. Rada dyscypliny naukowej, dla której Uniwersytet posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, może wykonywać na zasadach określonych przez Senat czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego.


2. Do zadań rady dyscypliny naukowej w zakresie działalności naukowej należy w szczególności:

a) kształtowanie działalności naukowej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania we współpracy z prorektorem właściwym ds. nauki;

b) kształtowanie działalności w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania we współpracy z prorektorem właściwym ds. nauki;

c) kształtowanie działań w zakresie składania aplikacji grantowych w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania.


3. Do zadań rady dyscypliny naukowej w zakresie działalności finansowej należy w szczególności:

a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania;

b) opiniowanie sprawozdania rzeczowo-finansowego złożonego przez przewodniczącego rady dyscypliny naukowej za dany rok kalendarzowy.


4. Do zadań rady dyscypliny naukowej w zakresie polityki kadrowej należy w szczególności:

a) opiniowanie wniosków w zakresie polityki kadrowej w grupie nauczycieli akademickich;

b) opiniowanie wniosków w sprawie nagród ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku oraz wniosków w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej;

c) opiniowanie wniosków nauczycieli akademickich w zakresie wymiany krajowej i międzynarodowej;

d) opiniowanie zatrudnienia na stanowisko profesora wizytującego,


5. Do zadań rady dyscypliny naukowej w zakresie kształcenia należy w szczególności:

a) rekomendowanie programów studiów;

b) rekomendowanie zasad rekrutacji oraz limitów rekrutacji w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania.


6. Do zadań rady dyscypliny naukowej w zakresie procesu kształcenia doktorantów należy w szczególności:

a) wskazanie przedstawiciela rady dyscypliny naukowej do udziału w pracach rady naukowej szkoły doktorskiej;

b) prowadzenie bieżącej współpracy ze szkołami doktorskimi zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej.