Strategia rozwoju na lata 2020-2024

Strategia rozwoju badań naukowych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na lata 2020-2024 

 

Cel strategiczny 1: Doskonalenie jakości osiągnięć naukowych.

Cel operacyjny 1: 

Zwiększenie udziału liczby publikacji w czasopismach JCR o IF powyżej 2.5 w całkowitej liczbie publikacji czasopism z listy JCR.

Cel operacyjny 2: 

Zwiększenie aktywności naukowej.


Cel strategiczny 2: Wzmocnienie potencjału naukowego.

Cel operacyjny 1: 

Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej.

Cel operacyjny 2: 

Zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCN, regionalne fundusze UE oraz fundusze UE.

Cel operacyjny 3: 

Organizacja procesu uzyskiwania awansów naukowych i zawodowych.


Cel strategiczny 3: Komercjalizacja badań naukowych.

Cel operacyjny 1: 

Zwiększenie liczby realizowanych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych z przemysłem.

Cel operacyjny 2: 

Zwiększenie liczby prac zleconych.


Cel strategiczny 4: Internacjonalizacja badań naukowych.

Cel operacyjny 1: 

Zwiększanie liczby międzynarodowych projektów naukowo-badawczych.

Cel operacyjny 2: 

Wzmocnienie naukowo-badawczej współpracy międzynarodowej.