Oferta badawcza

Nazwa usługi

Osoba do kontaktu

Nr tel./e-mail

Badania własności reologicznych cieczy

Badania mogą być przeprowadzone dla cieczy newtonowskich i nienewtonowskich takich jak: artykuły spożywcze, kosmetyki, kleje, farmaceutyki, środki smarne, farby, powłoki, polimery.

Możliwy jest pomiar lepkości, wyznaczanie charakterystyk płynięcia badanych substancji oraz wyznaczenie punktów płynięcia i wartości tiksotropii jeżeli takie występują.

Badania przeprowadzone będą na reometrze obrotowym Viscotester
VT-550 firmy Haake. Urządzenie wyposażone jest w układ termostatujący.

Zakres pomiarowy:

- zakres lepkości: 1÷107mPas,

- naprężenie ścinające:1÷105 Pas,

- szybkość ścinania: 0,6÷104 1/s.,

- prędkość obr.: 0,5÷800 obr/min.,

- temperatura: -10÷100°C.

dr inż. Jarosław Falicki

tel. 605 365 512

j.falicki@iim.uz.zgora.pl

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe znormalizowanych próbek: stany
quasi-statyczne obciążeń: rozciąganie, ściskanie, zginanie trzy-, czteropunktowe. Pręty, blachy, inne. Badania połączeń śrubowych, spawanych, klejonych, etc.

Badania wytrzymałościowe elementów maszyn i połączeń: stany quasi-statyczne i dynamiczne obciążeń realizowane m.in. na maszynie INSTRON oraz badania wytrzymałości zmęczeniowej niskocyklowej elementów maszyn, połączeń.

Badania wielkości mechanicznych urządzeń w warunkach eksploatacji.

dr inż.
Marek Malinowski

tel. +48 68 3282302

m.malinowski@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Tomasz Belica

tel. 789 441 452

t.belica@iim.uz.zgora.pl

dr inż.
Daniel Dębowski

tel. 789 441 538

d.debowski@iim.uz.zgora.pl

Badania termiczne materiałów
i wyrobów

Badania temperatur mięknięcia i rozpływalności.

Badania wpływu temperatury na zachowanie badanego materiału w warunkach zbliżonych do rzeczywistych pod względem temperatury i atmosfery

 • możliwość obserwacji i rejestracji zmian zachowania materiału w funkcji temperatury w zakresie od 20÷1500°C,
 • możliwość wyznaczenia topliwości, zwilżalności, określenie kąta Q,
 • określenia temperatur spiekania, pęcznienia, mięknięcia, topienia.

Badania termograwimetryczne
w zakresie temperatur RT÷1000°C
oraz RT÷1500°C:

 • rzeczywisty pomiar TG, DTA–TG,
 • temperatury topnienia,
 • temperatury przemian,
 • przemiany fazowe,
 • temperatury krystalizacji,
 • stopień krystalizacji,
 • temperatury zeszklenia,
 • zmiany masy,
 • czystość mieszanin.

dr inż. Paweł Schlafka

tel. +48 683282517

p.schlafka@iim.uz.zgora.pl

Badanie materiałów metodami analizy termicznej TG-DTA, TG,
TG-DSC,QMS, TG-DSC/DTA-QMS
w zakresie temperatur RT÷1600°C

Właściwość termofizyczna - Ciepło właściwe),

Identyfikacja i charakterystyka,

Materiałów (temperatury topnienia, temperatury przemian, przemiany fazowe, diagramy fazowe, temperatury krystalizacji, stopień krystalizacji, temperatury zeszklenia, czystość mieszanin),

Zaawansowana analiza materiałowa (efekty dekompozycji, O.I.T., kinetyka reakcji),

TGA - Identyfikacja i charakterystyka materiałów (zmiana masy, temperatury dekompozycji, stabilność termiczna, analiza składu, utlenianie),

TGA - Zaawansowana analiza materiałowa: (kinetyka dekompozycji, kontrolowana szybkość ubytku masy),

QMS - Analiza gazów wydzielających się z próbki (badania przy użyciu spektrometru do analizy in situ gazowych produktów desorpcji/rozkładu próbek badanych w STA),

Uwaga: badania możliwe do realizacji od 2024r.

dr inż. Paweł Schlafka

tel. +48 68 3282517

p.schlafka@iim.uz.zgora.pl

Rapidprototyping

Projektowanie i wydruk elementów konstrukcyjnych w technologii drukowania 3D metodą SLM, SLS.

dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ


tel. +48 68 3282577

p.kurylo@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Edward Tertel

tel. 789 441 709

e.tertel@iim.uz.zgora.pl

Badanie zużycia ściernego powierzchni
z elementów metalowych

dr hab. inż. Kuryło, Prof. UZ

tel. +48 68 3282577

p.kurylo@iim.uz.zgora.pl


Badanie i ocena wyrobów z tworzyw sztucznych i kompozytów

 • analiza przyczyn nieprawidłowości i powstawania wadliwych wyrobów,
 • badanie wyrobów i konstrukcji w zakresie znormalizowanym lub innym.

dr inż. Janusz Walkowiak

tel. +48 68 3282347

j.walkowiak@iim.uz.zgora.pl

Pomiary długości i kąta

 • pomiary wielkości geometrycznych, odchyłek, chropowatości,
 • wzorcowanie narzędzi pomiarowych,
 • sprawdzanie narzędzi pomiarowych długości i kąta: suwmiarki, mikrometry, czujniki, kątomierze, kątowniki, płytki wzorcowe, szczelinomierze, czujniki.

dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ

tel. +48 68 3282336

M.Jenek@iim.uz.zgora.pl

Badania laboratoryjne środków smarowych (olejów i smarów) wykorzystywanych w parach trących elementów maszyn na maszynie badawczej T-02 wg norm:
PN-76/C-04147, PN-EN ISO 20623,
ASTM D 2783, ASTM D 2596,
ASTM D 4172, ASTM D 2266, IP 239,
DIN 51350, ASTM D 5183, IP 300.

Wyznaczenie następujących wskaźników:

 • Pz [daN] – obciążenie zespawania, czyli możliwe najmniejsze obciążenie, przy którym w warunkach pomiaru nastąpi zespawanie obracającej się kulki górnej z dolną,
 • Pn [daN] – największe obciążenie niezacierające, którego zmiana średnicy skaz nie przekroczy 5% skompensowanej średnicy skaz dla danego obciążenia,
 • Ih [daN] – wskaźnik zużycia pod obciążeniem, czyli wskaźnik obliczany na podstawie wyników pomiarów dla dziesięciu biegów, wyrażony w niutonach N,
 • Pt [daN] – obciążenie zacierające, czyli najmniejsze obciążenie przy którym wystąpi wyraźny wzrost oporów, wskazujący na przerwanie warstewki smarującej,
 • Goz [daN/mm2] – graniczne obciążenie zużycia.

dr inż. Krzysztof Adamczuk

tel. 603 996 818

k.adamczuk@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Albert Lewandowski

tel. 604 527 608

a.lewandowski@iim.uz.zgora.pl

Badania zużyciowe i przeciwzatarciowe materiałów stosowanych na węzły tarcia w parach trących elementów maszyn na maszynie badawczej T-05

Urządzenie T-05 umożliwia prowadzenie badań zgodnie z wymogami następujących norm: ASTM D 2981, ASTM D 3704, ASTM G 77 oraz ASTM D 2714.

dr inż. Krzysztof Adamczuk

tel. 603 996 818

k.adamczuk@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Albert Lewandowski

tel. 604 527 608

a.lewandowski@iim.uz.zgora.pl

Ocena właściwości tribologicznych:

(współczynnik tarcia, zużycie tribologiczne, odporność na zacieranie) różnorodnych skojarzeń materiałowych.

dr inż. Krzysztof Adamczuk

tel. 603 996 818

k.adamczuk@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Albert Lewandowski

tel. 604 527 608

a.lewandowski@iim.uz.zgora.pl

Pomiary twardości

Pomiary twardości metodami Vickersa, Brinella.

Pomiary mikrotwardości.

dr inż. Krzysztof Adamczuk

tel. 603 996 818

k.adamczuk@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Remigiusz Romankiewicz

tel. 789 441 661

r.romankiewicz@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Mariusz Michalski

tel. +48 68 3282357

m.michalski@ibem.uz.zgora.pl

dr inż. Paweł Schlafka

tel. +48 68 3282517

p.schlafka@iim.uz.zgora.pl

Materiałoznawstwo

Mikroskopia optyczna, mikroskopia skaningowa z mikroanalizą rentgenowską, ocena składu chemicznego, fraktografia (ocena przełomów).

dr inż. Mariusz Michalski

tel. +48 68 3282357

m.michalski@ibem.uz.zgora.pl

Badania mikroskopowe:

Badania struktury stopów metali żelaznych i nieżelaznych na mikroskopie optycznym. Badania porowatości.

dr inż. Remigiusz Romankiewicz

tel. 789 441 661

r.romankiewicz@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Paweł Schlafka

tel. +48 68 3282517

p.schlafka@iim.uz.zgora.pl

Obróbka skrawaniem

Badania trwałości i zużycia narzędzi skrawających podczas obróbki materiałów metalowych w procesach toczenia, wiercenia, frezowania. Wyznaczenie wskaźników zużycia według normy ISO 3685:1993 (szerokość pasma zużycia na powierzchni przyłożenia, głębokość krateru itp.).

Badania sił skrawania podczas toczenia materiałów metalowych przy wykorzystaniu siłomierza piezoelektrycznego firmy Kistler do pomiaru trzech składowych siły całkowitej: głównej Fc, posuwowej Ff i odporowej Fp.

dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ

tel. 605 670 597

r.maruda@iim.uz.zgora.pl

Badania ergonomiczne

Badania ergonomiczne systemów produkcji (stanowiska, gniazda, linie), wytwarzania, administracji, uwzględniające narażenia na ergonomiczne czynniki ryzyka, uciążliwości, efektywność pracy, produktywność systemu.

dr inż. Andrzej Lasota

tel. +48 68 3284717

a.lasota@iim.uz.zgora.pl

Ergonomia przemysłowa i ergonomia pracy

Ocena obciążenia posturalnego na stanowisk pracy, gniazdach produkcyjnych, liniach produkcyjnych, montażu, pakowania.

Ocena ryzyka ergonomicznego na stanowiskach pracy, gniazdach produkcyjnych, liniach produkcyjnych, montażu, pakowania – o różnym stopniu automatyzacji, robotyzacji, pracach manualnych. Analiza danych, opracowanie mapy ryzyka.

Pomiar i analiza natężenia zaburzeń w układzie ruchu pracowników.

Pomiar, analiza i ocena obciążenia i ryzyka biomechanicznego na stanowiskach pracy.

Diagnostyka ergonomiczna i cena na stanowiskach pracy, gniazdach produkcyjnych, liniach produkcyjnych, montażu, pakowania.

dr inż. Andrzej Lasota

tel. +48 68 3284717

a.lasota@iim.uz.zgora.pl

Badania potencjału przedsiębiorstwa, wsparcie w budowie długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstw

Opracowanie strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie audytu procesowego.

Audyt wdrożenia systemów informatycznych wspomagających realizowane procesy.

dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

tel. 607 847 207

J.Patalas-Maliszewska@iim.uz.zgora.pl

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ


tel. 601 767 692

s.klos@iim.uz.zgora.pl


Analiza procesowa przedsiębiorstw

Audyty efektywności procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Przeprojektowanie i poprawa wydajności procesów z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz wdrażaniu efektywnych systemów motywowania pracowników.

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ


tel. 601 767 692

s.klos@iim.uz.zgora.pl


dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

tel. 607 847 207

J.Patalas-Maliszewska@iim.uz.zgora.pl

Analiza danych dotyczących obszarów krytycznych

 • rozwój i sprzedaż produktów,
 • projektowania konstrukcji i technologii wytwarzania wyrobów,
 • zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
 • utrzymania ruchu,
 • planowania i sterowani produkcją,
 • kontroli jakości.

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ


tel. 601 767 692

s.klos@iim.uz.zgora.pl


dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

tel. 607 847 207

J.Patalas-Maliszewska@iim.uz.zgora.pl

Wsparcie przy wdrażaniu systemów informatycznych

Analiza potrzeb i audyty gotowości przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu informatycznego.

Mapowanie procesów, projektowanie repozytoriów danych i przepływu informacji.

Wsparcie w zarządzaniu projektem wdrażania systemu informatycznego.

Prowadzenie projektu wdrożenia systemów informatycznych wspomagających procesy.

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ


tel. 601 767 692

s.klos@iim.uz.zgora.pl


dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

tel. 607 847 207

J.Patalas-Maliszewska@iim.uz.zgora.pl

Audyty przedsiębiorstw

1. Analiza przebiegu realizowanych procesów wewnętrzne przedsiębiorstwa, głównie produkcyjnych. Mapowanie procesów. Wskazanie wąskich gardeł. Analiza przepływu procesu z wykorzystaniem layoutu hali. Opracowanie propozycji konceptu optymalizacji. Graficzna reprezentacja procesów za pomocą diagramów, flow-chart’ów, notacji BPMN. Lean management.

2. Audyt przedsiębiorstwa

Analiza SWOT (TOWS), analiza profilu działalności, analiza konkurencji (benchmarking), weryfikacja dostępnej infrastruktury przedsiębiorstwa, weryfikacja wybranych zagadnień dotyczących systemów informatycznych typu ERP, CRM (wykorzystania, funkcjonalności, potrzeb przedsiębiorstwa), sporządzenie i analiza layoutu zakładu/ hali. Lean management.

3. Audyt wiedzy/ zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

Wsparcie w zakresie zarządzania zasobem wiedzy w przedsiębiorstwie (wiedza jawna, wiedza ukryta). Wykorzystanie algorytmów predykcyjnych (głównie sieci Bayes’a)
w modelowaniu i zarzadzaniu wiedzą ekspercką. Budowa modeli predykcyjnych opartych na prawdopodobieństwie.

4. Budowa koncepcji wykorzystania XR

Wsparcie w zakresie opracowania konceptów wykorzystania technologii XR w przedsiębiorstwie, w tym rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona. Analiza możliwości implementacji w obszarze B+R, jakości, logistyki,  produkcji.

dr inż. Małgorzata Śliwa

tel. +48 68 328 2607

m.sliwa@iim.uz.zgora.pl

dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

tel. 607 847 207

J.Patalas-Maliszewska@iim.uz.zgora.pl

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ


tel. 601 767 692

s.klos@iim.uz.zgora.pl


Automatyka i robotyka

Planowanie trajektorii manipulatora.

Wyznaczenie trajektorii manipulatora przemysłowego na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej robota oraz specyfikacji zadania.

Programowanie sterownika PLC.

Analiza układu sterowania i przygotowanie programu dla sterownika PLC z wykorzystaniem języków LD, FBD oraz metody SFC.

dr inż. Grzegorz Pająk

tel. +48 68 3284724

g.pajak@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Iwona Pająk

tel. 68 328 4724

i.pajak@iim.uz.zgora.pl

Projektowanie i implementacja systemów informatycznych

Projekt i wykonanie bazy danych.

Analiza systemu i przygotowanie projektu relacyjnej bazy danych. Implementacja struktur danych na podstawie opracowanego projektu na skonfigurowanym serwerze SQL.

Projekt i implementacja aplikacji client-server.

Analiza systemu i przygotowanie projektu aplikacji typu client-server z wykorzystaniem technologii HTML, CSS, PHP. Implementacja aplikacji na podstawie opracowanego projektu w przygotowanym i skonfigurowanych środowisku.

Projekt i implementacja aplikacji w środowisku MS Office

Analiza systemu i przygotowanie aplikacji lub nowych funkcji w środowisku Microsoft Office z wykorzystaniem makr w języku VisualBasic for Application (VBA).

dr inż. Grzegorz Pająk

tel. +48 68 328 47 24

g.pajak@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Iwona Pająk

tel. 68 328 4724

i.pajak@iim.uz.zgora.pl

Sporządzanie opinii o innowacyjności
o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym dotyczących produktów/ usług oraz procesów głównie produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.

dr inż. Małgorzata Śliwa

tel. +48 68 328 2607

m.sliwa@iim.uz.zgora.pl

mgr Karol Dąbrowski

tel. 603 480 699

k.dabrowski@iim.uz.zgora.pl

Układy mechatroniczne

Układy sterowania w czasie rzeczywistym z użyciem kart kontrolno-pomiarowych PCI oraz komputera PC.

Projektowanie mechatronicznych układów sterowania.

Dobór nastaw regulatorów z użyciem sterowników mikroprocesorowych.

Szybkie prototypownie układów sterowania.

Obróbka i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, akwizycja danych.

Wykorzystanie zaworów masowych w gazowych układach sterowania.

Dobór napędów maszyn: elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.

dr inż. Paweł Bachman

tel. 606 231 154

p.bachman@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Marcin Chciuk

tel. 696 044 591

m.chciuk@iim.uz.zgora.pl

Informatyczna obsługa systemów zarządzania produkcją

Obsługa informatyczna w zarządzaniu produkcją, szczególnie w zakresie systemów bezpiecznych (niezawodnych, bezawaryjnych), systemów wizyjnych, komunikacyjnych i pomiarowych, akwizycja i archiwizacja informacji z użyciem baz danych oraz ich przetwarzanie (w tym integracja danych pomiędzy systemami) i eksponowanie na stronach internetowych. Projektowanie i tworzenie aplikacji - programowanie w językach niskiego i wysokiego poziomu:

 • programowanie aplikacji (software),
 • programowanie urządzeń (hardware),
 • integracja hardware + software,
 • systemy wbudowane (projektowanie, programowanie).

dr inż. Marek Sałamaj

tel. +48 68 328 4738

m.salamaj@iim.uz.zgora.pl

Komercjalizacja i zarządzanie projektami

Analiza potencjału komercjalizacyjnego innowacyjnego projektu/koncepcji/idei/pomysłu.

Optymalizacja procesów produkcyjnych.

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metody PCM (Project Cycle Management).

Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Management w zarządzaniu.

mgr Karol Dąbrowski

tel. 603 480 699

k.dabrowski@iim.uz.zgora.pl

Analizy zasobów przedsiębiorstwa

Analiza poziomu innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych.

Analizy zasobów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zintegrowanych systemów zarządzania.

Analizy statystyczne danych z przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka produkcji.

dr Katarzyna Skrzypek

tel. +48 68 3282950

k.skrzypek@iim.uz.zgora.pl

Projektowanie inżynierskie

Wykonywanie projektów technicznych maszyn, urządzeń, stanowisk produkcyjnych, montażowych, kontrolnych, konstrukcji stalowych, itp. W zakresie projektu: opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego, dokumentacja 3D, wymagane analizy i obliczenia wytrzymałościowe, dokumentacja konstrukcyjna 2D, dobór i specyfikacja elementów zakupowych.

dr inż. Wojciech Babirecki

tel. 600 258 240

w.babirecki@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Tomasz Belica

tel. 789 441 452

t.belica@iim.uz.zgora.pl

Automatyzacja procesów

Projektowanie zautomatyzowanych stanowisk technologicznych, montażowych, kontrolnych. Układy sterowania, systemy kontroli, systemy wizyjne, czujniki, pomiary wielkości i parametrów procesów, oprogramowanie, podajniki, sterowanie za pomocą paneli HDI, itp.

dr inż. Wojciech Babirecki

tel. 600 258 240

w.babirecki@iim.uz.zgora.pl

Budowa maszyn i stanowisk technologicznych (nadzór)

Nadzór nad budową, montażem i uruchomieniem stanowisk, maszyn (na bazie wcześniej wykonanego projektu), kontakt i współpraca z kooperantami wykonującymi zaprojektowane urządzenia i stanowiska, uruchomienie, testy.

dr inż. Wojciech Babirecki

tel. 600 258 240

w.babirecki@iim.uz.zgora.pl

Instrukcje obsługi, DTR

Sporządzanie instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej dla istniejących urządzeń technicznych.

dr inż. Wojciech Babirecki

tel. 600 258 240

w.babirecki@iim.uz.zgora.pl

Analiza rozwiązań technologicznych

Optymalizacja przebiegu procesów produkcyjnych za pomocą algorytmów genetycznych w aspekcie skrócenia czasu realizacji przedsięwzięcia oraz zmniejszenia jego kosztów.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań (procesowych, produktowych
i zarządczych) w MŚP.

Analiza rozwiązań technologicznych w MŚP.

Doradztwo i przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony własności intelektualne.


dr inż. Roman Kielec

tel. 504 070 243

r.kielec@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Roman Kielec

tel. 504 070 243

r.kielec@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Roman Kielec

tel. 504 070 243

r.kielec@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Roman Kielec

tel. 504 070 243

r.kielec@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Wojciech Babirecki

tel. 600 258 240

w.babirecki@iim.uz.zgora.pl

Opinie i ekspertyzy dotyczące mechanicznych obiektów technicznych

dr inż. Jerzy Sobich

tel. 508 150 846

j.sobich@iim.uz.zgora.pl

Ekspertyzy materiałowe, opinie i doradztwo naukowo-techniczne w zakresie:

 • odlewnictwa,
 • spawalnictwa,
 • obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
 • obróbki plastycznej.

dr inż. Paweł Schlafka

tel. +48 68 3282517

p.schlafka@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Mariusz Michalski

tel. +48 68 3282357

m.michalski@ibem.uz.zgora.pl

Szkolenia

Szkolenia z obsługi programów SolidWorks, Inventor, Siemens NX
w zakresie podstawowym i zaawansowanym.

Analiza MES elementów maszyn za pomocą oprogramowania SolidWorks.

Programowanie obrabiarek CNC w programie AlphaCAM.

Programowanie obrabiarek CNC w programie SIEMENS Operate (SinuTrain, SinuMill).

Szkolenia operatorów obrabiarek CNC.

dr inż. Albert Lewandowski

tel. 604 527 608

a.lewandowski@iim.uz.zgora.pl

Szkolenia z systemu AutoCAD 2D i 3D (pełen zakres, dowolna wersja systemu)

dr inż. Tomasz Belica

tel. 789 441 452

t.belica@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Małgorzata Śliwa

tel. +48 68 3282607

m.sliwa@iim.uz.zgora.pl

Szkolenia z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki

dr hab. inż. Kuryło, Prof. UZ

+48 68 3282577

p.kurylo@iim.uz.zgora.pl

dr inż.
Edward Tertel

tel. 789 441 709

e.tertel@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Joanna Cyganiuk

tel. 789 442 155

j.cyganiuk@iim.uz.zgora.pl

Szkolenia z zakresu:

 • systemy sterowania,
 • sterowniki PLC,
 • mechatronika,
 • układy pneumatyczne,
 • układy hydrauliczne.

dr inż. Paweł Bachman

tel. 606 231154

p.bachman@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Marcin Chciuk

tel. 696 044 591

m.chciuk@iim.uz.zgora.pl

Szkolenia w zakresie:

 • odlewnictwa,
 • spawalnictwa,
 • obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
 • obróbki plastycznej.

dr inż. Paweł Schlafka

tel. 683 282517

p.schlafka@iim.uz.zgora.pl

dr inż. Mariusz Michalski

tel. +48 68 3282357

m.michalski@ibem.uz.zgora.pl

Wsparcie w zakresie sporządzania rysunków i modeli z wykorzystaniem systemów CAD (AutoCAD, Inventor).

dr inż. Małgorzata Śliwa

tel. +48 68 3282607

m.sliwa@iim.uz.zgora.pl